Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης.

Η λειτουργία του τμήματος (ως τμήμα Τ.Ε.Ι.) ξεκίνησε με τον ιδρυτικό νόμο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/1983) και αποτελεί συνέχεια του τμήματος Ηλεκτρολογίας που ιδρύθηκε στα πλαίσια του Κ.Α.Τ.Ε. Πατρών με το νομοθετικό διάταγμα 652 (ΦΕΚ 180/29.08.1970). Με την υπουργική απόφαση 40512/Ε5/19.04.2006 (ΦΕΚ 537/Β/28.04.2006) εγκρίθηκε το εφαρμοζόμενο περιεχόμενο σπουδών του τμήματος, στο οποίο εκτός άλλων περιγράφεται η αποστολή του τμήματος και τα γνωστικά του αντικείμενα. Με το προεδρικό διάταγμα 94 (ΦΕΚ 132/Α/05-06-2013), το Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Το τμήμα έχει σημαντικό ρόλο στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση. Η δραστηριοποίηση στις νέες τεχνολογίες αποτελεί βασική προϋπόθεση, αλλά και ουσιαστικό μοχλό στην κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η διάδοση της αυτοματοποίησης, των ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας πληροφοριών, αλλά και ο εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ηλεκτρισμού και ενεργειακών συστημάτων που χρησιμοποιούν μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες και η ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει οδηγήσει στον καθορισμό των τομέων δράσης προτεραιότητας του τμήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στοχεύει στην παροχή ποιοτικών γνώσεων, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτού του κύκλου δραστηριοτήτων και αποτελούν αφενός ένα σταθερό υπόβαθρο της επαγγελματικής υπόστασης των εκπαιδευομένων, αφετέρου προσφέρουν συμπληρωματικές προχωρημένες γνώσεις και ικανότητες, μετατρέψιμες και προσαρμόσιμες στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα:

Το τμήμα για να προωθήσει την ευρωπαϊκή προοπτική του, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών του, χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.), εφοδιάζει τους πτυχιούχους του με Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ώστε να διευκολύνει την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους και κάνει συνεχείς προσπάθειες για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Σε σχέση με την αποστολή και τους στόχους του ιδρύματος το τμήμα έχει σαφή τεχνολογικό προσανατολισμό, παράγει στελέχη ικανά να συνεισφέρουν στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της περιφέρειας και της χώρας, διατηρεί στενούς δεσμούς με παραγωγικές μονάδες και οργανωμένους κλάδους της οικονομίας, έχει αναπτύξει συνεργασίες με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, δραστηριοποιείται στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης και παρέχει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης.

Τον Οκτώβριο 2013, το τμήμα αξιολογήθηκε από τετραμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων με βάση τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή ήταν ιδιαιτέρως θετικά. Η σχετική έκθεση αξιολόγησης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του τμήματος και στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π. (www.hqaa.gr).

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις μας ή να περιηγηθείτε ηλεκτρονικά στον ιστότοπό μας.

FaLang translation system by Faboba