ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

Ασφάλεια & Υγιεινή Εργαζομένων – Εργονομία

 

Εξάμηνο σπουδών

ΣΤ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

4

Εργαστήριο

0

Σύνολο

4

Κατηγορία μαθήματος

Δ.Ο.Ν.Α.

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Γεωργάκας Κων/νος, Πανεπιστημιακός υπότροφος

Ιστότοπος θεωρίας

-

Στόχοι του μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ώστε να κατανοήσουν τις σχετικές απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας, να είναι σε θέση να εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, να αντιμετωπίζουν με ορθό τρόπο προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια εργασίας, καθώς και να γνωρίζουν υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε σχετικές καταστάσεις.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Εισαγωγή στην ασφάλεια εργασίας: κατανόηση αντικειμένου, εργατική νομοθεσία ως απαίτηση εναρμόνισης με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, ρόλος του κράτους, δομή, συγκρότηση και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας που ασχολούνται με την εφαρμογή της νομοθεσίας στους χώρους εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας), εργατικό ατύχημα, επαγγελματική ασθένεια, διάκριση επιχειρήσεων σε μικρής μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας.

Θεσμικές απαιτήσεις εναρμόνισης με την νομοθεσία ασφάλειας και υγείας εργοδοτών: επιχειρήσεων (ορισμός τεχνικού ασφάλειας, ιατρού εργασίας, σύνταξη γραπτής εκτίμησης κινδύνου, βιβλίο εγγράφων συμβουλών και υποδείξεων) και τεχνικών έργων (ορισμός επιβλέποντα μηχανικού και συντονιστή μέτρων ασφάλειας και υγείας, γνωστοποίηση έργου, ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας, σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας).

Εφαρμογή στην πράξη της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας σε κλειστούς και στεγασμένους χώρους επιχειρήσεων: ασφαλής ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο χώρο εργασίας, ασφάλεια και στερεότητα κτιρίου, μικροκλίμα (οροφές, δάπεδα, φωτισμός, αερισμός), ενεργητική και παθητική πυρασφάλεια, χημικός κίνδυνος (ύπαρξη επικίνδυνων χημικών ουσιών, ασφαλής σήμανση, αποθήκευση), μέσα ατομικής προστασίας (απαραίτητος εξοπλισμός ανάλογα με το είδος της εργασίας, όπως κράνος, ειδικά υποδήματα και φόρμες, μάσκα προστασίας αναπνοής, ωτασπίδες), αντιμετώπιση βιολογικών κινδύνων (χώροι βιολογικών καθαρισμών, Χ.Υ.Τ.Α., νοσοκομεία), αντιμετώπιση θορύβου, ασφαλής σήμανση, οδεύσεις διαφυγής, ασφαλής εργασία με μηχανολογικό εξοπλισμό και προστατευτικές διατάξεις, μηχανήματα έργου, απαιτούμενα πιστοποιητικά, άδειες χειριστών, εργονομία γραφείου, οθόνες οπτικής απεικόνισης, ασφαλής χειρισμός φορτίων προς αποφυγή μυοσκελετικών παθήσεων.

Εφαρμογή στην πράξη της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας σε τεχνικά έργα: αποφυγή ηλεκτροπληξίας και πτώσης από ύψος, ασφάλεια εκσκαφών, ασφαλής χειρισμός μηχανημάτων έργου, ασφάλεια εργασιών σε ικριώματα, περίφραξη οριοθέτηση εργοταξίου.

Ανάλυση ειδικών θεμάτων ασφάλειας και υγείας: μέτρα ασφάλειας κατά την αποξήλωση στοιχείων αμιάντου, μέτρα ασφάλειας κατά τις εμπορευματικές μεταφορές, σύνδρομο άρρωστου κτιρίου.

Μελέτη περίπτωσης: ανάλυση εργατικών ατυχημάτων και αιτίων πρόκλησης αυτών, διερεύνησή και αναγγελία τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Ν. Σαραφόπουλου, Οδηγός υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2002.

 • Ε. Ζωγόπουλου, Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

 • Π. Παπαδόπουλου, Η. Μπανούτσου, Ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία, Εκδόσεις Εργονομία, 2003.

 • Π. Ανδρεάδη, Γ. Παπαϊωάννου, Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Εκδόσεις Ίων, 2004.

 • Γ. Δεσπότη, Πρακτικός οδηγός εφαρμογής υγιεινής & ασφάλειας εργαζομένων, Εκδόσεις ΠΙΜ Εργασιακή, 2004.

 • Μ. Κάπου, Ασφάλεια εργαζομένων και τεχνικοί ασφαλείας, Έκδοση Μ. Κάπου, 2002.

 • Π. Ιορδανίδη, Π. Μπέρου, Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Ίδρυμα Ευγενίδου, 1985.

 • Λ. Λάιου, Σύγχρονη εργονομία, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2003.

 • Ν. Μαρμαρά, Εισαγωγή στην εργονομία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2011.

 • Δ. Κοδοσάκη, Εργονομία: Στοιχεία και αρχές, Εκδόσεις Σταμούλη, 1998.

 • Ν. Βαγιόκα, Ε. Γεωργιάδου, Α. Δάικου, Σ. Δοντά, Σ. Δρίβα, Κ. Ζορμπά, Κ. Καψάλη, Δ. Κωνσταντινίδη, Κ. Λώμη, Μ. Παπαδόπουλου, Λ. Ραντίν, Η. Τσαμουσόπουλου, Θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 2008.

 • Α. Μουτσοπούλου, Συστηματική διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας εργασίας στα τεχνικά έργα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.

 • J. Channing, Safety at work, Taylor & Francis, 2007.

 • P. Hughes, E. Ferrett, Introduction to health and safety at work, Elsevier, 2005.

 • J. Stranks, Health and safety at work, Taylor & Francis, 2002.

 • J. Stranks, Health and safety pocket book, Taylor & Francis, 2006.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece