ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Εξάμηνο σπουδών

Ζ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.0

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

2

Εργαστήριο

2

Σύνολο

4

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

Χαδέλλης Λουκάς, Καθηγητής

Εργαστήριο:

Χαδέλλης Λουκάς, Καθηγητής

Τοπάλης Ευάγγελος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

Ιστότοπος

Ιστότοπος εργαστηρίου

Ιστότοπος E-class

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα εξειδικεύεται στον τομέα των δικτύων πεδίου (fieldbuses) τα οποία αναφέρονται επίσης και ως δίκτυα ελέγχου (control networks). Στόχος του είναι η παροχή αναγκαίων γνώσεων που αφορούν τις βασικές αρχές, την αρχιτεκτονική και τη λειτουργικότητα δικτυωμένων μικροελεγκτών, προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών τέταρτης γενιάς και δικτύων πεδίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο δικτυακό επίπεδο προσπέλασης μέσου (MAC layer), στο επίπεδο εφαρμογής (application layer) και στο επίπεδο χρήστη (user layer). Ειδική αναφορά γίνεται στην τεχνολογία και πλατφόρμα δικτύων πεδίου LonWorks.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές και δίκτυα πεδίου.

Ιστορική αναδρομή, βιομηχανικά δίκτυα πεδίου και εξέλιξή τους.

Κατανεμημένα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου μέσω δικτύων πεδίου.

Δικτυωμένοι μικροελεγκτές.

Δομή, τοπολογία και αρχιτεκτονική δικτύων πεδίου.

Λειτουργίες πραγματικού χρόνου (real time) στην προσπέλαση του μέσου.

Επίπεδο εφαρμογών (application layer).

Επίπεδο χρήστη (user layer) και δομικά στοιχεία ελέγχου (functional blocks).

Αντικειμενοστραφής γραφικός προγραμματισμός και προγραμματισμός Neuron C.

Εφαρμογές δικτύων ελέγχου στον αυτοματισμό κτιρίων (building automation), σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς (industrial automation) και σε άλλους αυτοματισμούς, όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας και συστημάτων μεταφορών (utilities, transportation automation).

Διαχείριση δικτύων ελέγχου και ενοποίηση δικτύων ελέγχου με δίκτυα δεδομένων Η/Υ.

Αναφορά σε "IP device" και "IP appliance".

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή και την εμπέδωση των γνώσεων της θεωρίας και αφορούν τις βασικές αρχές κατανεμημένων εφαρμογών βιομηχανικού αυτοματισμού με δίκτυα πεδίου, την εισαγωγή στο γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης Visual Control (VC), την ανάπτυξη και λειτουργία δύο απλών κατανεμημένων εφαρμογών ελέγχου με VC, VC Network manager, την ανάπτυξη και λειτουργία σύνθετων κατανεμημένων εφαρμογών ελέγχου με ψηφιακά Ι/Ο, με αναλογικά και ψηφιακά Ι/Ο και με προγραμματισμό σε Neuron C (ANSI C-based), καθώς και την ανάπτυξη και λειτουργία σύνθετης κατανεμημένης εφαρμογής ελέγχου στο γραφικό περιβάλλον LonMaker – LonPoint LonWorks.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Σ. Κουμπιά, Βιομηχανικά δίκτυα υπολογιστών, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2000.

 • N. P. Mahalik, Fieldbus technology: Industrial network standards for real-time distributed control, Springer, 2003.

 • J. Berge, Fieldbuses for process control: Engineering, operation, and maintenance, International Society of Automation (ISA), 2002.

 • P. Dillon, Fieldbus and control network technologies, Wiley, 1998.

 • D. Dietrich, J. P. Thomesse, P. Neumann, Fieldbus systems and their applications, Elsevier, 2003.

 • D. Loy, D. Dietrich, H. J. Schweinzer, Open control networks: LonWorks/EIA 709 technology, Springer 2001.

 • D. Dietrich, P. Neumann, H. Schweinzer, Fieldbus technology: Systems integration, networking, and engineering, Springer 1999.

 • P. Burton, Fieldbus for industrial control systems, Springer 1997.

 • R. Zurawski, Industrial communication technology handbook, Taylor & Francis, 2005.

 • S. Mackay, E. Wright, J. Park, Practical data communications for instrumentation & control, Elsevier, 2003.

 • Echelon, Introduction to the Lonworks system, www.echelon.com/Support/documentation/presentations/default.htm, Echelon Corporation, 1999.

 • ISA / IEC, SP50 standard for the user layer, International Society of Automation / International Electrotechnical Committee 1993.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece